การเพาะเห็ดหูหนู เห็ดทำเงิน แบบง่ายๆ
           การเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ไม้ที่ใช้เพาะเห็ดหูหนู ควรเป็นไม้เนื้ออ่อน อาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งก็ได้ แต่ไม้เนื้ออ่อนจะให้ผลผลิตมากและเร็ว แต่ไม้เนื้อแข็งสามารถเก็บผลผลิตได้นานกว่า ส่วนไม้ที่นิยมใช้กันมากคือ ไม้แค ไม้ทองหลาง ไม้มะม่วง ไม้นนทรีย์ ไม้ขนุน ไม้ทองกวาว ไม้ยางพารา และไม้ก้ามปู  เป็นต้น

          สถานที่ โรงเรือนที่ใช้มีหลังคาทำด้วยจากหรือแฝก สูง 3 - 3.50 เมตร จั่วลาด 30 องศา ถ่ายเทอากาศได้ดี ระบายน้ำได้ดี พื้นควรปูด้วยทราย หรือหิน เกล็ดเล็ก ๆ ด้านข้างทำด้วยพลาสติกสานปล่อยลอยชาย จะทำให้สะดวกต่อการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ได้ง่าย

อุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเพาะเห็ด

          เครื่องเจาะที่นิยมกันคือ ค้อน สำหรับเจาะไม้ ตรงปลายฆ้อนจะมีลักษณะคล้ายเหล็กเจาะประเก็น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.2 เซนติเมตร (4-5 หุน) หรือจะใช้เหล็กเจาะประเก็นธรรมดาก็ได้ โดยใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร (4 หุน) โดยใช้ค้อนธรรมดาเป็นตัวตอก และเป็นขนาดที่มีฝาปิดรู เป็นพลาสติก ซึ่งมีจำหน่าย และสะดวกในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้

สำหรับขั้นตอนนี้แบ่งแยกออกเป็น
          1. สายพันธุ์ของเชื้อเห็ดหูหนูบริสุทธิ์
          2. การคัดเลือกท่อนไม้และชนิดของไม้
          3. การเจาะรู สำหรับใส่เชื้อเห็ด
          4. การใส่เชื้อ และอุดรูท่อนไม้
          5. การพักบ่มท่อนไม้เพื่อให้เชื้อเจริญ
          6. การเร่งท่อนไม้เพื่อให้เห็ดหูหนูออกดอก
          7. การเก็บเกี่ยว และดูแลรักษาให้เกิดดอกในรุ่นต่อไป