เทคนิคการปลูกมะเขือม่วงก้านเขียว

           วันนี้จะมาแนะนำวีการปลูกมะเขือม่วงก้านเขียวกันนะครับ มะเขือม่วงพันธ์นี้ปลูกง่าย ราคาดี การดูแล
รักษาไม่ยุ่งยาก
ทนแล้งได้ตลอดปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน โรคและแมงศัตรูพืชมีน้อย ปลูกได้ดีในทุกพื้นที่

เทคนิคง่ายๆของการปลูกมะเขือม่วง

          1. ต้องเพาะกล้าก่อนย้ายลงปลูกในแปลง
          2. เตรียมดินในกะบะเพาะหรือในถุงพลาสติกก่อนเพาะกล้า
          3. หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3-5 เมล็ด หรือถ้าเพาะในกะบะควรเว้นระยะระหว่างต้น 5 เซนติเมตร
              ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร
          4. เมื่อเมล็ดงอกแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ 2 ต้น
          5. เมื่อกล้ามีใบจริง 5-6 ใบ หรือหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน ต้องย้ายกล้าลงแปลงปลูก
          6. เมื่อต้นกล้าเริ่มเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1 ครั้ง
          7. เมื่อต้นเริ่มออกดอกใช้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 12-24-12
          8. สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมะเขือม่วงอายุประมาณ 60-75 วัน

 

คุณประโยชน์ของมะเขือม่วง
 

          1. รากและลำต้น ต้มดื่ม ใช้รักษาโรคบิด

          2. น้ำคั้นมะเขือม่วงใช้ล้างแผลเท้าเปื่อย

          3. ใบแห้งบดเป็นผงใช้รักษาปัสสาวะขัดหนองใน

          4. ดอกสดหรือแห้งใช้เป้นยาแก้ปวด

          5. ผลสดใช้พอกแผลอักเสบ โรคผิวหนังและผดผื่นคัน